(G)MR

De medezeggenschapsraad.
 

De Medezeggenschapsraad (MR) is bij uitstek het orgaan dat wensen, ideeën en verwachtingen die bij de ouders en personeel leven, bij de directie bespreekbaar kan maken. Op grond van de Wet op de Medezeggenschap heeft de MR daarvoor de bevoegdheid. In het medezeggenschapsreglement staan taken en verantwoordelijkheden van de MR omschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het beoordelen van de schoolgids, het schoolplan, het algemene beleid op het gebied van onderwijs, financiën en beheer. Voorstellen van de GMR en directie worden in de MR besproken. Ook de ouders en leerkrachten kunnen punten inbrengen.  De directeur van de school is namens het bevoegd gezag de gesprekspartner van de MR.

Ditzelfde doet de GMR, maar dan op Spolt - niveau. Klik op onderstaande link om naar de site van de GMR te gaan. Op deze site staan ook de notulen van de vergaderingen van de GMR.
http://www.spolt.nl/GMR-(Gemeenschappelijke-Medezeggenschapsraad)-

Onze Mr wordt vertegenwoordigd door 3 leerkrachten en 3 ouders.
Voor komend schooljaar staan nog deze vergaderdata gepland:
De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden indien u zich heeft aangemeld.
     Dinsdag 17 september 2019
     Dinsdag 12 november 2019
     Dinsdag 7  januari 2020
     Maandag 10 februari 2020
     Dinsdag 24 maart 2020
     Dinsdag 19 mei 2020
     Dinsdag 9  juni 2020
Aanvangstijd van de vergaderingen: 19:00 uur.
Bij vragen mailen naar onderstaande adres:
mr@mussenberg.nl