Groep 1

Wat leren we allemaal in groep 1?
 
In groep 1 wordt er thematisch gewerkt. Gedurende een aantal weken staat er één thema centraal. Alle aangeboden leeractiviteiten grijpen terug op dat thema. Het idee is, dat door middel van thematisch werken, kleuters de echte wereld ervaren en meer leren doordat ze erbij betrokken zijn. Nieuwe vaardigheden en kennis worden zo spelenderwijs bijgebracht.
 
Dagelijks wordt er in de groep aandacht besteed aan het ritme van de dag, de dagen van de week en de maanden en de seizoenen om het tijdsbegrip van de kleuters te vergroten. Dagritmekaarten ondersteunen de kleuters bij het begrijpen van de dagindeling op school.
 
De taalontwikkeling is erg belangrijk. Taal is het middel om de wereld te leren kennen en er grip op te krijgen. We oefenen het aandachtig/kritisch luisteren. Kleuters leren opzegversjes, horen het verschil tussen korte en lange zinnen, rijmen, kunnen zinnen nazeggen en kunnen woorden verdelen in lettergrepen. Ook richten we ons op het vergroten van de actieve (het zelf benoemen van woorden) en passieve (het herkennen van woorden) woordenschat. Verder wordt er op een speelse manier kennis gemaakt met de wereld van letters en klanken. Elk thema staat er één letter centraal. De kleuter leert dan hoe de letter eruit ziet en welke klank er gekoppeld wordt aan deze letter. Dit noemen we klankteken-koppeling.
In de groep wordt er veel aandacht besteed aan (voor)lezen. De fantasie, de taal- en spraakontwikkeling  en sociaal-emotionele vaardigheden worden geprikkeld.  
 
In groep 1 wordt ook de belangstelling voor getallen en tellen t/m 10 van de kleuters verder ontwikkeld, alledaagse situaties worden aangegrepen om met tellen en aspecten van getalbegrip bezig te zijn. De ontwikkeling van het tellen verloopt als volgt:
  • Opzeggen van de telrij;
  • Sorteren en ordenen;
  • Synchroon tellen (voorwerpen worden 'aanwijzend' geteld);
  • Verkort tellen (voorwerpen worden niet meer één voor één geteld maar bv in sprongen van 2);
  • Resultatief tellen (tellen met als doel de hoeveelheid te kunnen bepalen);
  • Resultatief verkort tellen (het ontdekken van kortere manieren om te tellen).
Rekenbegrippen als 'meer en minder', 'erbij en eraf', 'een paar', 'evenveel' en 'samen' komen veelvuldig aan de orde.
 
Spelen op het plein en in de speelzaal is goed en belangrijk. Niet alleen om de lichaamsbeweging maar ook omdat door beweging en spel kleuters onbewust verbindingen leggen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Door de betere samenwerking van de hersenhelften die dan ontstaat zal de grove motoriek verbeteren. Bij de grove motoriek gaat het om de grote, grove bewegingen die je met je lichaam maakt. Bij de fijne motoriek gaat het om de kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. In de klas is er volop speelmateriaal voor het verbeteren van de fijne motoriek. We denken dan aan activiteiten als kleien, knippen, tekenen, verven, prikken en kralen rijgen. De motorische handelingen zijn belangrijk bij het leren schrijven en om kleine voorwerpen op te pakken.
 
De ontwikkeling van de kleuters wordt in kaart gebracht middels het leerlingvolgsysteem KIJK. Vanuit deze gegevens noteren we de onderwijsbehoeften van iedere kleuter en bieden een zo passend mogelijk leeraanbod aan. De Cito-toetsen 'Taal voor Kleuters' en 'Rekenen' worden afgenomen om de ontwikkeling van ieder kind te volgen. De resultaten van deze toetsen worden met ouders besproken.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl