Groep 1

 
Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2020-2021 twee heterogene groepen 1/2.
We maken naast de klas ook gebruik van de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren en spelen en de kleuters hebben een eigen gymzaal. De kleuters spelen op een andere speelplaats als de groepen 3 t/m 8.
De groepen 1 hebben op de vrijdag geen les.
De verdeling van de groepen:
 
Groep 1/2a
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Karin Kelleners-Oldekamp en juffrouw Jenny Derks.
Juffrouw Karin (Email: k.kelleners@spolt.nl):
"Naar school komen moet voor de kinderen een plezier zijn. Ze moeten zich prettig en veilig voelen waardoor ze zich vrij voelen om zich te ontwikkelen. Als er structuur en duidelijkheid is in een klas helpt dit de kinderen om zich sneller op hun gemak te voelen. Ze weten wat er gaat komen en hoeven dus niet in onzekerheid te zitten. Tijdens het werken is het belangrijk dat de kinderen de opdracht uit kunnen voeren maar ik stimuleer de kinderen om ook hun eigen creativiteit erin te brengen en te onderzoeken of het ook op een andere manier kan. Foutjes maken is namelijk geen probleem!"
 
Juffrouw Jenny (Email: j.derks@spolt.nl):
"Ik sta voor daadkracht  en positief denken. Ook vind ik  het heerlijk om te vertellen en voor te lezen. Terwijl ik vanuit een nuchtere basis naar het kind kijk, geloof ik ook in goede energie, sfeer- en prikkelgevoelige kinderen en het aanleren van oorzaak en gevolg. Belangrijk is dat het kind zich veilig voelt en plezier heeft, zodat het kind zich kan ontwikkelen. Ik creëer  dit door rust en structuur in de klas en een positief klimaat waarbij we regelmatig spelletjes doen en  vaak lachen. Verder zie ik keer op keer dat een kind veel meer kan, dan dat het zelf dacht. Door een kind dit zelf te laten ontdekken en dit te benoemen, ontstaat er een bewust 'trotsmoment'. Bij het jonge kind zijn handelend en ervaren bezig zijn, nieuwsgierig de wereld kunnen ontdekken van wezenlijk belang. Dit is samenspel met en rekening houdend met andere kinderen. Hierdoor is er verdieping van elkaars ervaringen en leermomenten."
 
Groep 1/2b
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Linda Verhoosel en juffrouw Jenny Derks.
Juffrouw Linda (Email: l.verhoosel@spolt.nl) :
"Ik vind het belangrijk dat de klas een veilige plek is voor de kinderen. Ze moeten zich hier op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. Door het positieve te benadrukken door middel van complimenten en enthousiasme wordt het zelfvertrouwen vergroot en groeit een kind.
Zo kunnen kinderen open staan voor ontwikkeling en kunnen we ze stimuleren en prikkelen om uitdagingen aan te gaan,  om samen talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. Kinderen ontdekken  iedere dag nieuwe dingen en kunnen zo trots zijn op wie ze zijn en wat ze al kunnen."

 
Juffrouw Jenny (Email: j.derks@spolt.nl):
"Ik sta voor daadkracht  en positief denken. Ook vind ik  het heerlijk om te vertellen en voor te lezen. Terwijl ik vanuit een nuchtere basis naar het kind kijk, geloof ik ook in goede energie, sfeer- en prikkelgevoelige kinderen en het aanleren van oorzaak en gevolg. Belangrijk is dat het kind zich veilig voelt en plezier heeft, zodat het kind zich kan ontwikkelen. Ik creëer  dit door rust en structuur in de klas en een positief klimaat waarbij we regelmatig spelletjes doen en  vaak lachen. Verder zie ik keer op keer dat een kind veel meer kan, dan dat het zelf dacht. Door een kind dit zelf te laten ontdekken en dit te benoemen, ontstaat er een bewust 'trotsmoment'. Bij het jonge kind zijn handelend en ervaren bezig zijn, nieuwsgierig de wereld kunnen ontdekken van wezenlijk belang. Dit is samenspel met en rekening houdend met andere kinderen. Hierdoor is er verdieping van elkaars ervaringen en leermomenten."
 

Wat leren we allemaal in groep 1?
 
In groep 1 wordt er thematisch gewerkt. Gedurende een aantal weken staat er één thema centraal. Alle aangeboden leeractiviteiten grijpen terug op dat thema. Het idee is, dat door middel van thematisch werken, kleuters de echte wereld ervaren en meer leren doordat ze erbij betrokken zijn. Nieuwe vaardigheden en kennis worden zo spelenderwijs bijgebracht.
 
Dagelijks wordt er in de groep aandacht besteed aan het ritme van de dag, de dagen van de week en de maanden en de seizoenen om het tijdsbegrip van de kleuters te vergroten. Dagritmekaarten ondersteunen de kleuters bij het begrijpen van de dagindeling op school.
 
De taalontwikkeling is erg belangrijk. Taal is het middel om de wereld te leren kennen en er grip op te krijgen. We oefenen het aandachtig/kritisch luisteren. Kleuters leren opzegversjes, horen het verschil tussen korte en lange zinnen, rijmen, kunnen zinnen nazeggen en kunnen woorden verdelen in lettergrepen. Ook richten we ons op het vergroten van de actieve (het zelf benoemen van woorden) en passieve (het herkennen van woorden) woordenschat. Verder wordt er op een speelse manier kennis gemaakt met de wereld van letters en klanken. Elk thema staat er één letter centraal. De kleuter leert dan hoe de letter eruit ziet en welke klank er gekoppeld wordt aan deze letter. Dit noemen we klankteken-koppeling.
In de groep wordt er veel aandacht besteed aan (voor)lezen. De fantasie, de taal- en spraakontwikkeling  en sociaal-emotionele vaardigheden worden geprikkeld.  
 
In groep 1 wordt ook de belangstelling voor getallen en tellen t/m 10 van de kleuters verder ontwikkeld, alledaagse situaties worden aangegrepen om met tellen en aspecten van getalbegrip bezig te zijn. De ontwikkeling van het tellen verloopt als volgt:
  • Opzeggen van de telrij;
  • Sorteren en ordenen;
  • Synchroon tellen (voorwerpen worden 'aanwijzend' geteld);
  • Verkort tellen (voorwerpen worden niet meer één voor één geteld maar bv in sprongen van 2);
  • Resultatief tellen (tellen met als doel de hoeveelheid te kunnen bepalen);
  • Resultatief verkort tellen (het ontdekken van kortere manieren om te tellen).
Rekenbegrippen als 'meer en minder', 'erbij en eraf', 'een paar', 'evenveel' en 'samen' komen veelvuldig aan de orde.
 
Spelen op het plein en in de speelzaal is goed en belangrijk. Niet alleen om de lichaamsbeweging maar ook omdat door beweging en spel kleuters onbewust verbindingen leggen tussen de linker- en rechterhersenhelft. Door de betere samenwerking van de hersenhelften die dan ontstaat zal de grove motoriek verbeteren. Bij de grove motoriek gaat het om de grote, grove bewegingen die je met je lichaam maakt. Bij de fijne motoriek gaat het om de kleinere bewegingen die je met je handen en vingers maakt. In de klas is er volop speelmateriaal voor het verbeteren van de fijne motoriek. We denken dan aan activiteiten als kleien, knippen, tekenen, verven, prikken en kralen rijgen. De motorische handelingen zijn belangrijk bij het leren schrijven en om kleine voorwerpen op te pakken.
 
De ontwikkeling van de kleuters wordt in kaart gebracht middels het leerlingvolgsysteem KIJK. Vanuit deze gegevens noteren we de onderwijsbehoeften van iedere kleuter en bieden een zo passend mogelijk leeraanbod aan. De Cito-toetsen 'Taal voor Kleuters' en 'Rekenen' worden afgenomen om de ontwikkeling van ieder kind te volgen. De resultaten van deze toetsen worden met ouders besproken.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl