Pagina van de groepen 3
 
 
 
 
 


Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2017-2018 een homogene groep 3 en een heterogene groep 2/3.
De groepen zitten dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).
De verdeling van de groepen:
 

 
Groep 2/3.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Sanne Stams.
 
Juffrouw Sanne (Email: s.stams@mussenberg.nl): 
"Het belangrijkste in mijn groep is dat kinderen zich prettig voelen. Dit realiseer ik door goed naar alle kinderen te kijken, te luisteren en hen zo goed mogelijk proberen te begrijpen. Respect en eerlijkheid vind ik hierin erg belangrijk. Ook streef ik ernaar om zoveel mogelijk vanuit een positieve benadering te werken. Pas als kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school komen, kunnen ze komen tot optimaal leren. Samenwerking met ouders en collega's is hierbij onmisbaar.
Ik vind het belangrijk dat het jonge kind op een boeiende manier de wereld kan ontdekken. Door middel van spel, ervaringen, materialen en verhalen komt de wereld de klas in. Lezen en rekenen, inclusief de voorbereiding hierop, helpen kinderen om de wereld beter te begrijpen. Het begeleiden van kinderen in deze ontwikkelingen en kinderen zien groeien op verschillende vlakken is wat het onderwijs voor mij mooi en aantrekkelijk maakt."

 

Juf
Sanne
Groep 3.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Wendie Beckers en juf Ans Vaessen.
 
Juffrouw Wendie (Email: w.beckers@mussenberg.nl):
"Ik mag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind. Daarbij is het belangrijk om een vertrouwde omgeving te creëren voor de kinderen. Als een kind zich niet veilig en thuis voelt, kan het zich niet ontwikkelen. Ik bied kinderen daarom een duidelijke structuur. Ik laat kinderen voelen dat ze er mogen zijn. Ik speel in op de beleving van de kinderen en probeer hun creativiteit te prikkelen; in hun denken en in hun handelen. Ik heb een positieve houding en uitstraling en probeer de kinderen daarmee te motiveren om het beste uit zichzelf te halen en een fijne sfeer en saamhorigheid binnen de groep te creëren."


 
Juf
Wendie
Juffrouw Ans (Email: a.vaessen@mussenberg.nl):
"De sfeer in de klas vind ik heel erg belangrijk. Een sfeer waarin de kinderen zich veilig voelen en graag naar school komen.
Ik probeer deze sfeer te kweken door naar elk kind te luisteren en probeer een natuurlijke band met ieder kind te krijgen.
Ieder kind is uniek en heeft zijn talenten.
Als leerkracht wil ik deze talenten proberen te ontwikkelen bij de kinderen.
Samen zorgen we dan voor een fijne en  leerzame tijd in de klas."

 

Juf
Ans


Wat leren we allemaal in groep 3?
 
In de kleutergroepen hebben de leerlingen al geleerd hoe letters uitgesproken worden en dat aan elk letterteken een klank vastzit. De volgende stap is het leren lezen en schrijven van deze klanken en letters. In groep 3 worden de letters niet los, maar gekoppeld aan een woord aangeleerd. Elke letter heeft zijn eigen basiswoord, dit woord staat meerdere dagen centraal. We kennen 34 klankzuivere klanken, deze klanken worden verdeeld in medeklinkers en klinkers. Daarmee worden klankzuivere woorden gemaakt, deze woorden klinken zoals je ze schrijft. Klanken als de -eu-, -ei-, -au-, etc. noemen we de tweetekenklanken.
De nieuwe aangeboden letters en klanken worden op allerlei manieren geoefend: lezen/zien (visueel), schrijven (motorisch), horen (auditief) en uitspreken (spraakmotoriek). 'Hakken' en 'plakken' zijn begrippen die het leren lezen ondersteunen. Het samenvoegen van losse klanken tot een woord ('plakken') wordt ook wel synthese genoemd. Het omgekeerde, het omzetten van woorden naar afzonderlijke klanken noemen we analyse. Wanneer alle letters aangeleerd zijn worden de hoofdletters geoefend.
In ongeveer de tweede helft van groep 3 wordt er gestart met het oefenen van het lezen en schrijven van niet-klankzuivere woorden. Bij niet-klankzuivere woorden is het belangrijk dat de leerlingen vertrouwd raken met de woordbeelden. Hoe vaker ze het woordbeeld zien, hoe eerder het woord beklijft.
 
Gaandeweg het jaar gaan de leerlingen steeds beter lezen. Met behulp van leestoetsen wordt op vaste momenten bekeken hoe veel de vooruitgang bij het technisch lezen is. Naast de leestoetsen gebruikt bij de methode Veilig Leren Lezen, worden de AVI- en de DMT-toets afgenomen. Tijdens de AVI-toets leest de leerling binnen een bepaalde tijd een kaart met een tekst erop. Door te kijken naar het leestempo (tijd) en het aantal fout gelezen woorden in die tekst weet de leerkracht of een leerling dat leesniveau aankan. De 'Drieminutentoets' (DMT) meet hoe nauwkeurig en hoe snel een leerling kan lezen door vast te stellen hoeveel 'losse' woorden er correct gelezen worden binnen drie minuten. Het is belangrijk dat leerlingen goed kunnen lezen, wanneer ze er ook lol in krijgen, is dit gunstig voor de gehele schoolcarrière. Lezen en voorlezen worden door de leerkrachten enorm gestimuleerd.
 
In groep 3 wordt het lees- en schrijfonderwijs gecombineerd. Meteen bij het leren lezen van de letters worden deze letters ook meteen geschreven. Er wordt aandacht geschonken aan een goede schrijfhouding, de papierligging en de potloodhantering. Er wordt veel aandacht geschonken aan het verbinden van de letters tot woorden. We noemen dit vloeiend schrijven.
 
Er wordt elke dag gerekend in de groep. Tot aan de kerstvakantie krijgt de structuur van de getallen veel aandacht, het is belangrijk om te weten hoe de getallen zijn opgebouwd. Het tellen t/m 20 (gr. 2) krijgt nu een vervolg t/m het getal 30 en later nog verder.  De leerlingen leren doortellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal. Er wordt gewezen op de vijf- en tienstructuur, er zit een ritme in ons tientallig stelsel. Dit geeft inzicht in de structuur van de getallen. Er is sprake van een vijfstructuur als een hoeveelheid zo is gestructureerd dat daarin gemakkelijk groepjes van vijf te herkennen zijn. De vijfstructuur is toegepast bij het rekenrek. De meeste kinderen zijn vertrouwd met het werken met de vijfstructuur omdat deze ook aanwezig is bij de vingers (vijf vingers is een volle hand). Door handig gebruik te maken van de vijfstructuur kunnen kinderen makkelijk hoeveelheden herkennen zonder de voorwerpen één voor één te tellen. Bijvoorbeeld het getal acht op het rekenrek kan meteen herkend worden als kinderen de vijf rode en drie witte kralen zien. Na twee vijftallen komen we op een tiental uit. Via het tellen wordt er overgegaan op het maken van sommen. In het begin ondersteunen afbeeldingen hierbij. Wanneer de afbeeldingen minder nodig zijn en de sommen concreter worden (5+3=) wordt het automatiseren van sommen geoefend. Door sommen heel vaak te oefenen zullen leerlingen deze op een gegeven moment uit hun hoofd weten. Het is wel belangrijk dat dit geen trucje wordt maar dat iedere leerling een goed inzicht heeft in de stappen van de berekening. Verder wordt er bij het rekenen aandacht  besteed aan ruimtelijk inzicht en meetkunde.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl
 

INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.

LEZEN:
 

 
Veilig en vlot is voor de kinderen uit de groepen 3 heel belangrijk basismateriaal om correct en vlot te leren lezen. Elke dag komt het lezen van losse woordjes op school aan bod gedurende een minuut of 10.
De opbouw: In elke kern kunnen de kinderen de nieuwe letters en de nieuw gevormde woorden die bij die bewuste kern horen, oefenen. Gemiddeld een achttal pagina’s per kern. Door het herhalende lezen wordt de nieuwe letter er als het ware ingeslepen. Maar ook de letters die al eerder geleerd worden, komen steeds in die rijtjes terug. Aan het einde van de kern zijn er enkele herhaalpagina’s, waarin woorden voorkomen met letters die de leerlingen al kennen, inclusief de nieuwe letter.
Bent U nieuwsgierig en wilt U eens horen hoe goed Uw kind al deze losse woorden kan lezen, dan kunt U op onderstaande linken klikken. Telkens wanneer uw kind aan een nieuwe kern begint (het zijn er in het totaal 12 gedurende het gehele schooljaar) staat er uitgebreide informatie bij over de aan de orde zijnde kern. Klik op deze link en U heeft meteen een idee met welke woorden we in de groep bezig zijn.
 
 

PRENTENBOEKEN:
 
Om kinderen te stimuleren met lezen hebben we een aantal prentenboeken uitgezocht om samen met uw kind(eren) te lezen, klik maar op de afbeelding hieronder.