Groep 3

 

Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2020-2021 een heterogene groep 2/3 en een homogene groep 3.
De groepen zitten dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).

 
Wat leren we allemaal in groep 3? 
In de kleutergroepen hebben de leerlingen al geleerd hoe letters uitgesproken worden en dat aan elk letterteken een klank vastzit. De volgende stap is het leren lezen en schrijven van deze klanken en letters. In groep 3 worden de letters niet los, maar gekoppeld aan een woord aangeleerd. Elke letter heeft zijn eigen basiswoord, dit woord staat meerdere dagen centraal. We kennen 34 klankzuivere klanken, deze klanken worden verdeeld in medeklinkers en klinkers. Daarmee worden klankzuivere woorden gemaakt, deze woorden klinken zoals je ze schrijft. Klanken als de -eu-, -ei-, -au-, etc. noemen we de tweetekenklanken.
De nieuwe aangeboden letters en klanken worden op allerlei manieren geoefend: lezen/zien (visueel), schrijven (motorisch), horen (auditief) en uitspreken (spraakmotoriek). 'Hakken' en 'plakken' zijn begrippen die het leren lezen ondersteunen. Het samenvoegen van losse klanken tot een woord ('plakken') wordt ook wel synthese genoemd. Het omgekeerde, het omzetten van woorden naar afzonderlijke klanken noemen we analyse. Wanneer alle letters aangeleerd zijn worden de hoofdletters geoefend.
In ongeveer de tweede helft van groep 3 wordt er gestart met het oefenen van het lezen en schrijven van niet-klankzuivere woorden. Bij niet-klankzuivere woorden is het belangrijk dat de leerlingen vertrouwd raken met de woordbeelden. Hoe vaker ze het woordbeeld zien, hoe eerder het woord beklijft.
 
Gaandeweg het jaar gaan de leerlingen steeds beter lezen. Met behulp van leestoetsen wordt op vaste momenten bekeken hoe veel de vooruitgang bij het technisch lezen is. Naast de leestoetsen gebruikt bij de methode Veilig Leren Lezen, worden de AVI- en de DMT-toets afgenomen. Tijdens de AVI-toets leest de leerling binnen een bepaalde tijd een kaart met een tekst erop. Door te kijken naar het leestempo (tijd) en het aantal fout gelezen woorden in die tekst weet de leerkracht of een leerling dat leesniveau aankan. De 'Drieminutentoets' (DMT) meet hoe nauwkeurig en hoe snel een leerling kan lezen door vast te stellen hoeveel 'losse' woorden er correct gelezen worden binnen drie minuten. Het is belangrijk dat leerlingen goed kunnen lezen, wanneer ze er ook lol in krijgen, is dit gunstig voor de gehele schoolcarrière. Lezen en voorlezen worden door de leerkrachten enorm gestimuleerd.
 
In groep 3 wordt het lees- en schrijfonderwijs gecombineerd. Meteen bij het leren lezen van de letters worden deze letters ook meteen geschreven. Er wordt aandacht geschonken aan een goede schrijfhouding, de papierligging en de potloodhantering. Er wordt veel aandacht geschonken aan het verbinden van de letters tot woorden. We noemen dit vloeiend schrijven.
 
Er wordt elke dag gerekend in de groep. Tot aan de kerstvakantie krijgt de structuur van de getallen veel aandacht, het is belangrijk om te weten hoe de getallen zijn opgebouwd. Het tellen t/m 20 (gr. 2) krijgt nu een vervolg t/m het getal 30 en later nog verder.  De leerlingen leren doortellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal. Er wordt gewezen op de vijf- en tienstructuur, er zit een ritme in ons tientallig stelsel. Dit geeft inzicht in de structuur van de getallen. Er is sprake van een vijfstructuur als een hoeveelheid zo is gestructureerd dat daarin gemakkelijk groepjes van vijf te herkennen zijn. De vijfstructuur is toegepast bij het rekenrek. De meeste kinderen zijn vertrouwd met het werken met de vijfstructuur omdat deze ook aanwezig is bij de vingers (vijf vingers is een volle hand). Door handig gebruik te maken van de vijfstructuur kunnen kinderen makkelijk hoeveelheden herkennen zonder de voorwerpen één voor één te tellen. Bijvoorbeeld het getal acht op het rekenrek kan meteen herkend worden als kinderen de vijf rode en drie witte kralen zien. Na twee vijftallen komen we op een tiental uit. Via het tellen wordt er overgegaan op het maken van sommen. In het begin ondersteunen afbeeldingen hierbij. Wanneer de afbeeldingen minder nodig zijn en de sommen concreter worden (5+3=) wordt het automatiseren van sommen geoefend. Door sommen heel vaak te oefenen zullen leerlingen deze op een gegeven moment uit hun hoofd weten. Het is wel belangrijk dat dit geen trucje wordt maar dat iedere leerling een goed inzicht heeft in de stappen van de berekening. Verder wordt er bij het rekenen aandacht  besteed aan ruimtelijk inzicht en meetkunde.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl
 

INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.

LEZEN:
 

 
Sinds de start van dit schooljaar werken we met de nieuwe versie van Veilig leren lezen - de KIM-versie. Wat is er nu anders? 
We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rijtje:
  1. Unieke automatiseerlijn: met Veilig & vlot komt elke aangeboden letter systematisch terug. Niet uitsluitend in woordrijtjes, maar ook in korte zinnetjes.
  2. Het beter inslijpen van letters: niet alleen door luisteren, kijken en schrijven, maar ook door voelen en ordenen.
  3. Zoemend lezen als leesstrategie voorkomt spellend lezen. Het hakken blijft een belangrijke strategie voor spelling.
  4. Een aangepaste lettervolgorde waarbij telkens een nieuwe letter wordt toegevoegd aan letters die een kind al kent.
  5. Meer aandacht voor spelling en woordenschat.
  6. Krachtig differentiëren en verbinden op drie niveaus. De maanlijn leert het woord kip lezen, de zonlijn leest over een kip. Beide lijnen zijn geoptimaliseerd en hebben nieuwe materialen.
  7. Taal en wereldoriëntatie in natuurlijke samenhang. De kernen hebben elk een eigen thema, deels met een wereldoriënterend karakter, deels gericht op sociaal-emotionele aspecten.
  8. Adaptieve leerlingsoftware voor school én thuis.
Leerlingen maken kennis met Kim en haar opa en de avonturen die ze beleven op het Puddingboomplein. In kern start maken de leerlingen kennis met een plein waarop zeven huizen staan. Ook dat van Kim en haar opa. Opa heeft een opvallende pet. Dat is zijn 'verzinsel-pet', waaruit hij de (anker)verhalen tovert die gaan over de mensen die aan het plein wonen. Tot en met kern 6 volgen de kinderen in de ankerverhalen de belevenissen op dit plein in de lente, zomer, herfst en winter. Met alle geleerde letters gaan de kinderen op onderzoek uit in de wereld om hen heen. Het schooljaar wordt weer feestelijk afgesloten op het plein.
Met Veilig leren lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Steeds één letter centraal
Nieuw is dat ze per les steeds één nieuwe letter krijgen aangeboden. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke teken-klankkoppeling.

Unieke automatiseerlijn door Veilig & vlot
Met Veilig & vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten. Per kern is er telkens één Veilig & vlotboekje (maan en zon). Op de automatiseerpagina's herhalen ze de bekende letters en woordtypen. Dit doen ze in woorden, zinnen en teksten.
 
Opbouw Veilig & vlot
De opbouw van Veilig & vlot is uniek. Elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype komt steeds systematisch terug in de Veilig & vlotboekjes, iets wat je niet terugvindt in andere methoden. Ook het principe van 'transfer' is nieuw. Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Ze worden geholpen bij het lezen van nieuwe woorden. Dit versterkt het automatiseren.
 
Software
De online Leerkrachtassistent en Digiregie bieden ondersteuning bij lesgeven, planning, observatie en registratie. Met de leerlingsoftware kunnen kinderen ook thuis werken aan hun leesvaardigheid.
Wilt u meer informatie of een filmpje bekijken hoe de nieuwe methode werkt? Loop gerust binnen of bekijk de site van Veilig leren lezen!
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen/hoe-het-werkt
We zijn allemaal  flink aan het werk met de nieuwe versie en zullen jullie op de hoogte houden van wat Kim allemaal meemaakt, wat we in de klassen oefenen en hoe het verder verloopt.

PRENTENBOEKEN:
 
Om kinderen te stimuleren met lezen hebben we een aantal prentenboeken uitgezocht om samen met uw kind(eren) te lezen, klik maar op de afbeelding hieronder.
 
INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.