Groep 6

Pagina van de groepen 6

Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2018-2019 een heterogene groep 5/6 en een homogene groep 6.
De groepen zitten dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).
De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 5/6.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Mayke Damen en juf Janneke Bos.
 
Juffrouw Mayke (Email: m.damen@mussenberg.nl):
"Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen.
Dit probeer ik door een veilige sfeer te creëren en behouden, waar iedereen zichzelf kan zijn.
Ik vind het heel belangrijk om ieder kind positief en op zijn/ haar eigen niveau te benaderen.
Door veel gesprekjes met de kinderen te voeren en goed contact met de ouders te houden, proberen we te voorkomen dat kinderen niet goed in hun vel komen te zitten.
Ik probeer op de wensen van de kinderen in te spelen, door vooral naar hun te luisteren en op hun wensen in te spelen.
Door verschillende werkvormen in de klas toe te passen, kan ieder kind zijn talenten laten zien en van elkaar leren, wat ook weer leidt tot een positieve sfeer."

 

Juf
Mayke
Juffrouw Janneke (Email: j.bos@mussenberg.nl):
"Mijn werk als leerkracht geeft mij veel voldoening en plezier!
Ik ben flexibel, enthousiast, bied structuur en sta open voor nieuwe ontwikkelingen.
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en ik streef na dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. 
Positieve benadering, belonen en met de kinderen in gesprek gaan staan bij mij hoog in het vaandel."
 

Juf
Janneke
Groep 6.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Franka Rademaekers.
 
Juffrouw Franka (Email: f.rademaekers@mussenberg.nl):
"In de klas vind ik het belangrijk om samen plezier te maken! Het creëren van een veilige omgeving en fijne werksfeer vind ik heel erg belangrijk in mijn groep. Het toepassen van verschillende werkvormen om het leren zo leuk mogelijk te maken vind ik belangrijk.
Ik probeer zo goed mogelijk naar de individuele behoeftes van ieder kind te kijken. Ook vind ik het belangrijk mijn onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het individuele kind in samenspraak met ouders en collega's.
Samen met de kinderen, ouders en collega's maken we er een leerzaam en gezellig schooljaar van!"


 
Juf
Franka
Wat leren we allemaal in groep 6?
 
Al sinds de onderbouw zijn leerlingen bezig om goed te leren lezen. Het betreft niet alleen de techniek van het technisch, maar ook van het begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen gaat het erom dat leerlingen de inhoud van teksten begrijpen. Er wordt in groep 6 verder geoefend met het lezen en bespreken van verschillende soorten teksten. Voordat er een tekst gelezen gaat worden, wordt de tekst eerst goed bekeken (titel/kopjes, eventuele illustraties en opvallende woorden die vet- of schuingedrukt staan). Als de leerling de tekst aan het lezen is zal hij/zij steeds moeten controleren of de tekst nog begrepen wordt. Wanneer hij/zij een woord niet kent/begrijpt, leert hij/zij dat je een stukje terug of verder kunt lezen. Na het lezen van de tekst worden er vragen beantwoord. Deze vragen zijn gericht op woordenschat en het tekstbegrip. Ook wordt er naar feiten en meningen gevraagd.
 
Leerlingen schrijven in groep 6 ook zelf teksten. Er wordt geleerd hoe een tekst opgebouwd is. Leerlingen oefenen het schrijven van een inleiding en leren gebruik te maken van alinea's, titels en koppen. Het schrijven van een tekst is een veelomvattende taak, er komen veel activiteiten bij kijken. Leerlingen beginnen met de voorbereiding (het stellen van wie-wat-waar vragen). Daarna wordt er informatie verzameld en wordt deze informatie in de goede volgorde gezet. Vervolgens wordt er nagedacht over de opbouw (gebruik van titel, inleiding en alinea's). Als laatste wordt de tekst opgeschreven en gecontroleerd op (spellings)fouten. Het schrijven van verhalen wordt 'stellen' genoemd.
 
De woordenschat wordt in groep 6 ook fors uitgebreid. Er wordt ook weer met strategieën geoefend om zo de woorden goed te kunnen onthouden. Leerlingen leren de betekenissen van nieuwe woorden aan de hand van synoniemen (woorden die hetzelfde betekenen) en antoniemen (woorden die het tegenovergestelde betekenen). Soms begrijpen leerlingen de betekenis van een woord door het woord in stukjes te verdelen, bijvoorbeeld bij samengestelde woorden zoals 'deurknop'. Of door op het voor- of achtervoegsel te letten, zoals bij de woorden 'ongeluk'en 'ongeduld' en de woorden 'spoorloos' en 'waardeloos'. Het schrijven van een korte uitleg en het maken van tekeningen helpen ook bij het onthouden van betekenissen.
 
Op het gebied van spelling kunnen de leerlingen al aardig wat woorden correct schrijven. De spellingregels worden herhaald en uitgebreid. Verder komen de volgende letters en lettercombinaties aan bod: stomme -e-, ngt/nkt, -lf-, -rk-, i of ie. Leerlingen kunnen bij het schrijven van woorden vaak terugvallen op woorden waarvan ze de schrijfwijze al kennen. Maar bij twijfel is het nodig om de bijbehorende spellingafspraken te weten.
 
In de taallessen wordt er verder geoefend met werkwoorden, onderwerp, persoonsvorm en gezegde. Bij het omzetten van de tegenwoordige tijd in de verleden tijd leren leerlingen dat we twee soorten werkwoorden hebben: sterke werkwoorden (in de verleden tijd verandert de klank, bv. slaap-sliep) en zwakke werkwoorden (klank blijft in de verleden tijd hetzelfde, er komt te(n) of de(n) achter, bv tennis-tenniste).   
 
Tegenwoordig wordt er van leerlingen verwacht dat zij zich goed kunnen uitdrukken. Vroeger werd daar minder de nadruk op gelegd. Op school wordt er aandacht besteed aan het goed kunnen zeggen wat je vindt, wilt en voelt. Leerlingen leren een eigen mening te hebben en te formuleren.
 
In de rekenlessen gaan de leerlingen met steeds grotere getallen rekenen. De volgende somtypen worden veel geoefend: tellen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, delen en rekenen met breuken. Het cijferend rekenen wordt ook aangeboden en geoefend. De getallenstructuur tot een miljoen wordt herhaald en er is aandacht voor het plaatsen van kommagetallen en breuken op een getallenlijn. In de projecttaken komen de volgende onderwerpen aan bod: meten (lengte en oppervlakte, van cm naar m, dm, mm), gewicht, tijd, geld, ruimtelijk inzicht (bv het tekenen van blokkenbouwsels), tijd (bv rekenen met jaartallen), tabellen en grafieken.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 6 onder andere ook de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl
 

INFO VAN DE GROEPEN 6 IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.