Groep 7


Wat leren we allemaal in groep 7?
 
In groep 6 hebben de leerlingen geleerd hoe je een persoonsvorm kunt opsporen en hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd moet schrijven. In groep 7 komt de schrijfwijze van werkwoorden in de verleden tijd aan bod. Volgens een vast stappenplan leren de leerlingen hoe ze de sterke en de zwakke werkwoorden gaan vervoegen in de verleden tijd. Zwakke werkwoorden zijn werkwoorden waarbij de klinkers niet veranderen wanneer je de tijd verandert (tennissen-tennisten). Sterke werkwoorden zijn werkwoorden waarbij de klinkers wél veranderen als je de tijd verandert (lopen-liepen).
De spellingregels die in de voorgaande jaren aan bod gekomen zijn worden in groep 7 verder uitgebreid. Spelling is geen geautomatiseerd proces, leerlingen moeten goed nadenken tijdens het spellen.
 
Tijdens de taallessen gaan de leerlingen opnieuw aan de slag met het vinden en benoemen van woordsoorten en zinsdelen. We noemen dit ontleden. Bij taalkundig ontleden leren de leerlingen elk woord van een zin een taalkundige naam te geven. Denk hierbij aan een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een voorzetsel. Bij redekundig ontleden krijgen niet woorden maar zinsdelen een naam. Denk hierbij aan het onderwerp, de persoonsvorm, het lijdend voorwerp. Het benoemen van zinsdelen wordt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs geoefend. Wanneer leerlingen de opbouw van de eigen taal goed doorhebben, hebben ze daar ook profijt van bij het leren van een andere taal.
 
Alle leerlingen zijn inmiddels gewend om leestekens te gebruiken. Ik groep 7 wordt vooral het gebruik van de komma verder uitgebreid en leren de leerlingen het gebruik van aanhalingstekens en een dubbele punt. Een leesteken is een teken dat in de tekst wordt gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren.
 
Naast het technisch lezen wordt er veel aandacht besteed aan het studerend/begrijpend lezen. Het is namelijk de bedoeling dat leerlingen niet alleen de tekst begrijpen maar ook informatie opslaan in hun geheugen. Hiervoor leren ze om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en teksten samen te vatten. Het samenvatten van teksten is een goede oefening voor de middelbare school. Leerlingen moeten dan bij veel vakken grote hoeveelheden tekst lezen en leren.
 
Tijdens de rekenlessen komen de volgende onderwerpen geregeld aan bod: vermenigvuldigen en delen van grotere getallen, breuken, procenten en verhoudingen, meetkunde, rekenen met geld, tabellen en grafieken.  Procenten en breuken maken een wezenlijk deel uit van onze maatschappij. Om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, hebben ze kennis hiervan nodig.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 7 onder andere ook de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer (in groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen, kijk voor informatie op www.vvn.nl).
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl