Groep 7

Pagina van de groepen 7
 
Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2019-2020 een homogene groep 7 en een heterogene groep 7/8.
De groepen zitten dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).
 
 
Groep 7.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Jan Adams en juffrouw Mayke Damen.
Meester Jan is tevens techniekcoördinator.
 
Meester Jan (Email: j.adams@spolt.nl) :
"Om goed onderwijs te kunnen geven en te ontvangen is een fijne werksfeer in de groep het belangrijkste uitgangspunt. Een kind moet zich veilig voelen alvorens het tot leren kan komen. Ik vind het een uitdaging om uw kind te mogen begeleiden bij de leer-en persoonlijkheidsontwikkeling.  Naast traditionele onderwijs-methodieken die hun diensten inmiddels  hebben bewezen, sta ik ook positief tegenover de nieuwe 21ste eeuwse vaardigheden, om hiermee een basis te leggen om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een fijne toekomst met ruime ontwikkelingskansen!"

 
 Meester
Jan
Juffrouw Mayke (Email: m.damen@spolt.nl):
"Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen.
Dit probeer ik door een veilige sfeer te creëren en behouden, waar iedereen zichzelf kan zijn.
Ik vind het heel belangrijk om ieder kind positief en op zijn/ haar eigen niveau te benaderen.
Door veel gesprekjes met de kinderen te voeren en goed contact met de ouders te houden, proberen we te voorkomen dat kinderen niet goed in hun vel komen te zitten.
Ik probeer op de wensen van de kinderen in te spelen, door vooral naar hun te luisteren en op hun wensen in te spelen.
Door verschillende werkvormen in de klas toe te passen, kan ieder kind zijn talenten laten zien en van elkaar leren, wat ook weer leidt tot een positieve sfeer."


 
Juf
Mayke
Groep 7/8.
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Mayke Damen (zie ook hierboven) en juffrouw Janneke Bos.
 
Juffrouw Janneke (Email: j.bos@spolt.nl):
"Mijn werk als leerkracht geeft mij veel voldoening en plezier!
Ik ben flexibel, enthousiast, bied structuur en sta open voor nieuwe ontwikkelingen.
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en ik streef na dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. 
Positieve benadering, belonen en met de kinderen in gesprek gaan staan bij mij hoog in het vaandel."


 
Juf
Janneke
Wat leren we allemaal in groep 7?
 
In groep 6 hebben de leerlingen geleerd hoe je een persoonsvorm kunt opsporen en hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd moet schrijven. In groep 7 komt de schrijfwijze van werkwoorden in de verleden tijd aan bod. Volgens een vast stappenplan leren de leerlingen hoe ze de sterke en de zwakke werkwoorden gaan vervoegen in de verleden tijd. Zwakke werkwoorden zijn werkwoorden waarbij de klinkers niet veranderen wanneer je de tijd verandert (tennissen-tennisten). Sterke werkwoorden zijn werkwoorden waarbij de klinkers wél veranderen als je de tijd verandert (lopen-liepen).
De spellingregels die in de voorgaande jaren aan bod gekomen zijn worden in groep 7 verder uitgebreid. Spelling is geen geautomatiseerd proces, leerlingen moeten goed nadenken tijdens het spellen.
 
Tijdens de taallessen gaan de leerlingen opnieuw aan de slag met het vinden en benoemen van woordsoorten en zinsdelen. We noemen dit ontleden. Bij taalkundig ontleden leren de leerlingen elk woord van een zin een taalkundige naam te geven. Denk hierbij aan een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een voorzetsel. Bij redekundig ontleden krijgen niet woorden maar zinsdelen een naam. Denk hierbij aan het onderwerp, de persoonsvorm, het lijdend voorwerp. Het benoemen van zinsdelen wordt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs geoefend. Wanneer leerlingen de opbouw van de eigen taal goed doorhebben, hebben ze daar ook profijt van bij het leren van een andere taal.
 
Alle leerlingen zijn inmiddels gewend om leestekens te gebruiken. Ik groep 7 wordt vooral het gebruik van de komma verder uitgebreid en leren de leerlingen het gebruik van aanhalingstekens en een dubbele punt. Een leesteken is een teken dat in de tekst wordt gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren.
 
Naast het technisch lezen wordt er veel aandacht besteed aan het studerend/begrijpend lezen. Het is namelijk de bedoeling dat leerlingen niet alleen de tekst begrijpen maar ook informatie opslaan in hun geheugen. Hiervoor leren ze om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en teksten samen te vatten. Het samenvatten van teksten is een goede oefening voor de middelbare school. Leerlingen moeten dan bij veel vakken grote hoeveelheden tekst lezen en leren.
 
Tijdens de rekenlessen komen de volgende onderwerpen geregeld aan bod: vermenigvuldigen en delen van grotere getallen, breuken, procenten en verhoudingen, meetkunde, rekenen met geld, tabellen en grafieken.  Procenten en breuken maken een wezenlijk deel uit van onze maatschappij. Om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, hebben ze kennis hiervan nodig.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 7 onder andere ook de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer (in groep 7 wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen, kijk voor informatie op www.vvn.nl).
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl


INFO VAN DE GROEPEN 7 IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.