Pagina van de groep 5

Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2017-2018 een hetrogene groep 4/5 en een homogene groep 5.
De groepen zitten (met leeftijdsjaren) dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).
De verdeling van de groepen:
 

 
Groep 4/5.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Sigrid Bleecke en juf Sandra Selen.
Juf Sigrid is tevens leescoördinator.
 
Juf Sigrid (Email: s.bleecke@mussenberg.nl):
"Kinderen komen tot groei en ontwikkeling wanneer ze zich prettig en veilig voelen. Samen plezier maken en persoonlijke aandacht voor elk kind vind ik erg belangrijk in mijn groep. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, als leerkracht sluit ik hier zo goed mogelijk bij aan.
Kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid  voor de toekomst, in mijn groep oefenen we dit regelmatig. Samen leren en werken waarbij ik de kinderen stimuleer om in groepjes hun eigen creatieve oplossingen te bedenken. Fouten maken mag en kan in een veilige sfeer en helpt het kind verder in zijn eigen ontwikkeling."Juf
Sigrid
Juf Sandra (Email: s.selen@mussenberg.nl):
"Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun plek voelen in de klas. Dat ze zichzelf kunnen zijn en door iedereen geaccepteerd worden. Van daaruit kunnen kinderen optimaal leren, waarbij ik tegemoet kom aan de verschillen tussen kinderen. Aansluiten bij het niveau van de kinderen vind ik een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast vind ik het ook belangrijk om in gesprek te gaan met kinderen om te kijken wat ze nodig hebben, wat ze zelf kunnen bijdragen en wat ik kan bijdragen aan hun ontwikkeling. Het eigenaarschap van kinderen wordt hierbij ontwikkeld, waardoor kinderen meer gemotiveerd zijn om er samen voor te gaan!
Het positief benaderen van de kinderen en het openstaan voor de talenten van de kinderen vind ik van grote waarde. Dit zorgt er mede voor dat kinderen met plezier naar school komen!"


 

Juf
Sandra
Groep 5.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Maartje Boots
 
Juf Maartje Boots (Email: m.boots@mussenberg.nl): 
"Even voorstellen…
Mijn naam is Maartje Boots. Ik ben 23 jaar en woon in Beringe. Na het afronden van de Pabo, de gymopleiding en de masteropleiding Leren en Innoveren, zal ik in het nieuwe schooljaar 2017-2018 het team van basisschool De Mussenberg komen versterken. De afgelopen twee jaar gaf ik les aan kinderen op basisschool De Horizon in Grashoek. Daarbij heb ik vanuit mijn masteropleiding nieuwe onderwijsontwikkelingen mee in gang gezet. Na twee leerzame jaren op De Horizon, heb ik enorm veel zin om mijn kennis, vaardigheden en ervaring in te komen zetten op basisschool De Mussenberg.
Het welbevinden van uw kind staat centraal in mijn onderwijs. Mijns inziens is het belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat het iedere dag gezien wordt en dit ook zelf zo ervaart. In deze ontwikkeling probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses en beleving van het kind. Naast de kennisvakken wordt er dan ook gekeken naar ieders talenten. Er is oog voor de brede ontwikkeling van het kind, waarbij eigenaarschap een grote rol speelt.
Buiten het onderwijs ben ik iemand die van gezelligheid houdt. Ik doe graag leuke dingen met familie en vrienden. Daarnaast ben ik actief bij de voetbalclub, houd ik van hardlopen, dieren, stedentripjes en toetjes. Wanneer u nieuwsgierig bent naar meer, loop dan gerust binnen.
Laten we er samen een fijn schooljaar van maken, waarin het kind centraal staat."
Juf
Maartje
 
Wat leren we allemaal in groep 5?
 
Lezen en spellen gebeurde in de groepen 3 en 4 vooral met klankzuivere woorden, dit zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt. Zonder het aanleren van spellingregels redden leerlingen het niet om foutloos Nederlands te schrijven. In groep 4 hebben de leerlingen al kennis gemaakt met enkele spellingregels. Nu, in groep 5, worden deze regels flink uitgebreid. Hierdoor kunnen leerlingen nog meer zogenaamde ‘regelwoorden’ goed spellen.
 
Ook leren de leerlingen in groep 5 weer de betekenis van een heleboel nieuwe woorden. Bij het ontdekken van die betekenissen worden de aangeleerde strategieën uit groep 4 toegepast maar worden er ook nieuwe strategieën in groep 5 aangeboden. Deze strategieën hebben betrekking op het achterhalen en het onthouden van woordbetekenissen. Hoe uitgebreider de woordenschat van leerlingen is, hoe gemakkelijker ze teksten kunnen lezen en begrijpen.
 
Tijdens de taallessen komen verschillende taalaspecten aan bod. Het herkennen en benoemen van werkwoorden is er bijvoorbeeld één van. Bij het bepalen van de juiste schrijfwijze van werkwoorden leren leerlingen eerst de persoonsvorm en het onderwerp te vinden. Deze bepalen samen de opbouw van een zin. Zo leert de leerling na te denken over de schrijfwijze van werkwoorden. Het benoemen van de verschillende woordsoorten wordt ook geoefend, denk hier aan voorzetsel, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, etc. Het verdelen van zinnen in afzonderlijke woorden heet taalkundig ontleden. Hoe beter leerlingen dit onder de knie hebben, hoe beter ze weten hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. Ook wordt er tijdens de taallessen aandacht geschonken aan het schrijven van teksten. Leerlingen leren hoe ze het schrijven van een tekst kunnen voorbereiden, dat er een volgorde in een verhaal zit en dat er verschillende soorten teksten zijn. Een belangrijk doel van het schrijven van teksten is het vergroten van het schrijfplezier en het ontwikkelen van de schrijfdurf. Bij het schrijven van teksten wordt er ook aandacht besteed aan het juiste gebruik van de leestekens en hoofdletters.
 
Omdat het  belangrijk is dat leerlingen goed technisch kunnen lezen, neemt het oefenen hiervan in groep 5 nog steeds een belangrijke plek in. Bij het ‘voortgezet technisch lezen’ is vlot, vloeiend en correct lezen het doel. Naast het ‘vrij lezen’ wordt er structureel gewerkt met een methode voor technisch lezen. Tijdens geplande instructiemomenten door de leerkracht, krijgt de leerling uitleg over en oefent hij/zij met technieken om beter te kunnen lezen. Leerlingen leren:
  • gebruik te maken van de context van een woord (wanneer het verhaal over het ziekenhuis gaat, is het woord chirurg makkelijker te lezen);
  • gebruik te maken van de betekenis van een woord (wanneer een leerling weet wat feest betekent, is ook het woord feestelijk makkelijker te lezen);
  • lettercombinaties te herkennen (wanneer bijvoorbeeld de -sch-, -oei-, -aai- gekend zijn, zullen deze lettercombinaties ook te herkennen zijn in andere wat lastiger te lezen woorden;
  • leenwoorden herkennen (wanneer leerlingen geleerd/geoefend hebben dat bijvoorbeeld cowboy, etalage zijn ontleend aan een andere taal, zullen zij ze minder lastig vinden om te lezen)
Leest een leerling niet vlot, vloeiend en/of foutloos? Oefenen is het toverwoord. Veel ‘leeskilometers’ maken dus. Het is dus goed en belangrijk om alle leerlingen te stimuleren een boek te pakken.
De ontwikkeling van leestechniek en leesbegrip gaan samen. Hoe soepeler een leerling leest, hoe gemakkelijker hij/zij de informatie uit een tekst kan halen. Tijdens de lessen begrijpend lezen wordt aangeleerd hoe je dit moet aanpakken.  
 
Tijdens de rekenlessen wordt er in groep 5 nog veel aandacht besteed aan het herkennen van de getalstructuur tot 1000. Er worden sommen tot 1000 gemaakt, tafels geoefend, deelsommen gemaakt. De tafels worden geoefend en aan de hand van tempotoetsen controleert de leerkracht in hoeverre de tafels zijn geautomatiseerd. De manier waarop leerlingen tegenwoordig leren rekenen, wordt realistisch rekenen genoemd. Sommen worden niet klakkeloos benaderd, maar opgelost door logisch te denken. Leerlingen leren inzicht te krijgen in de manier waarop ze sommen kunnen oplossen. Dit inzicht voorkomt ‘onzinantwoorden’ en het toepassen van trucjes.
Een ander onderdeel van het rekenen is ruimtelijke oriëntatie, dit is een ruim begrip. De volgende onderdelen vallen hieronder: meetkunde, ruimtelijk inzicht, inhoud, gewicht, geld, verhoudingen, tabellen en grafieken. Ruimtelijk inzicht en een goed voorstellingsvermogen passen bij elkaar. Ruimtelijk inzicht zit van nature in mensen en kan verder ontwikkeld worden.  
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 5 onder andere de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl
 


INFO VAN DE GROEPEN 5 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.
 
Leuke website voor het leren van de tafeltjes:

Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.