Groep 8

 
Basisschool de Mussenberg heeft in het schooljaar 2020-2021 een heterogene groep 7/8 en een homogene groep 8.
De groepen zitten dicht bij elkaar in het gebouw zodat dit het groepsdoorbrekend werken en het samenwerken bevordert.
Verder gebruiken we ook de gangen, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en een eigen handenarbeidlokaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal. We gymmen 1 keer per week (een blokuur).
Groep 7/8
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Mayke Damen en juffrouw Janneke Bos.
Juffrouw Mayke (Email: m.damen@spolt.nl):
"Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen.
Dit probeer ik door een veilige sfeer te creëren en behouden, waar iedereen zichzelf kan zijn.
Ik vind het heel belangrijk om ieder kind positief en op zijn/ haar eigen niveau te benaderen.
Door veel gesprekjes met de kinderen te voeren en goed contact met de ouders te houden, proberen we te voorkomen dat kinderen niet goed in hun vel komen te zitten.
Ik probeer op de wensen van de kinderen in te spelen, door vooral naar hun te luisteren en op hun wensen in te spelen.
Door verschillende werkvormen in de klas toe te passen, kan ieder kind zijn talenten laten zien en van elkaar leren, wat ook weer leidt tot een positieve sfeer."

 
Juffrouw Janneke (Email: j.bos@spolt.nl):
"Mijn werk als leerkracht geeft mij veel voldoening en plezier!
Ik ben flexibel, enthousiast, bied structuur en sta open voor nieuwe ontwikkelingen.
Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en ik streef na dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. 
Positieve benadering, belonen en met de kinderen in gesprek gaan staan bij mij hoog in het vaandel."

 
Groep 8.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Marc Reijnen.
Meester Marc (Email: m.reijnen@spolt.nl):
"Het belangrijkste om tot leren te komen is het 'lekker in je vel zitten'. Ik probeer te zorgen voor een veilige/prettige leeromgeving waarbij ik de kinderen enthousiast maak en stimuleer om eigen keuzes te maken. Door in te spelen op de verandering in het onderwijs zie ik mijn rol als leerkracht veranderen. Ik zal meer een coach/begeleider worden waarbij ik de kinderen stimuleer tot het nemen van eigen beslissingen."
 

Wat leren we allemaal in groep 8?

In groep 8 wordt het taalkundig ontleden uitgebreid met het benoemen van de verschillende voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend en betrekkelijk  voornaamwoord. Voornaamwoorden worden vaak als verwijswoorden gebruikt. Dat zijn woorden die terugverwijzen naar woorden die in een voorgaande zin gebruikt zijn. Wanneer leerlingen verwijswoorden herkennen, zullen ze sneller verbanden leggen tussen zinnen en de tekst beter begrijpen. Het taalkundig en redekundig ontleden helpt in het voortgezet onderwijs bij het leren van andere talen.
 
Op het gebied van spelling zijn de meeste spellingregels in de voorgaande leerjaren aan bod geweest. Deze worden nu nog herhaald en uitgebreid. In groep 8 wordt er (naast de werkwoordspelling) onder andere aandacht besteed aan moeilijke meervouden (bv. cafés, sleeën, bacteriën) en samenstellingen (woorden die bestaan uit meerdere zelfstandige naamwoorden die je ook los van elkaar kunt lezen, bv. huisdeursleutel).
 
Tijdens de rekenlessen krijgen alle soorten rekenbewerkingen de aandacht van de leerkracht. De leerstof van voorgaande jaren wordt herhaald en verder geoefend. Leerlingen zullen in dit leerjaar dieper op de rekenbewerkingen ingaan. Het accent ligt vooral op het oefenen en toepassen van de leerstof. De nadruk wordt meer gelegd op de berekening dan op de uitkomst. Leerlingen hebben geleerd om procesgericht te denken en te kiezen uit verschillende stategieën om tot het juiste antwoord te komen. Dit geldt in de brugklas voor het vak wiskunde ook, de wiskundedocent wil inzicht krijgen in de denkwijze van de leerling.  Na dit jaar hebben de leerlingen de basis gelegd voor hun rekenwerk.   
 
Groep 8 is verder een jaar waarin veel extra activiteiten gepland staan. Naast bijvoorbeeld het kamp en de musical krijgt de leerling te maken met de keuze voor het vervolgonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt de Cito Eindtoets afgenomen. Deze toets is een leervorderingentoets: de toets meet wat de leerling in vergelijking met andere leerlingen in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De toets wordt afgenomen op drie opeenvolgende dagen. Na enkele weken ontvangt de school de uitslag. Deze toetsuitslag is niet allesbepalend voor het advies dat de school een leerling geeft. De schoolresultaten van de afgelopen jaren en het oordeel van de leerkracht over werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen bepalen het schooladvies. Wanneer de basisschool een schooladvies heeft gegeven kiezen ouders zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt of ze de leerling ook daadwerkelijk toelaat. Het advies van de basisschool speelt hier een belangrijke rol in.
 
De basisschool gaat leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. In acht jaar tijd hebben de leerlingen veel geleerd. Ze bezitten nu een heleboel kennis en vaardigheden. Toch is dit niet genoeg. Om leerlingen goed toegerust van school te laten gaan, besteedt de basisschool bewust aandacht aan het zelfstandig werken, plannen en organiseren van opdrachten. Leerlingen leren werken met dag- of weektaken, krijgen huiswerk en leren een agenda op een juiste manier te gebruiken.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 8 onder andere ook de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek.
 
Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl

INFO VAN DE GROEPEN 8 IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021:


Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via ISY-Schoolinfo.