Groep 8


Wat leren we allemaal in groep 8?

In groep 8 wordt het taalkundig ontleden uitgebreid met het benoemen van de verschillende voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend en betrekkelijk  voornaamwoord. Voornaamwoorden worden vaak als verwijswoorden gebruikt. Dat zijn woorden die terugverwijzen naar woorden die in een voorgaande zin gebruikt zijn. Wanneer leerlingen verwijswoorden herkennen, zullen ze sneller verbanden leggen tussen zinnen en de tekst beter begrijpen. Het taalkundig en redekundig ontleden helpt in het voortgezet onderwijs bij het leren van andere talen.
 
Op het gebied van spelling zijn de meeste spellingregels in de voorgaande leerjaren aan bod geweest. Deze worden nu nog herhaald en uitgebreid. In groep 8 wordt er (naast de werkwoordspelling) onder andere aandacht besteed aan moeilijke meervouden (bv. cafés, sleeën, bacteriën) en samenstellingen (woorden die bestaan uit meerdere zelfstandige naamwoorden die je ook los van elkaar kunt lezen, bv. huisdeursleutel).
 
Tijdens de rekenlessen krijgen alle soorten rekenbewerkingen de aandacht van de leerkracht. De leerstof van voorgaande jaren wordt herhaald en verder geoefend. Leerlingen zullen in dit leerjaar dieper op de rekenbewerkingen ingaan. Het accent ligt vooral op het oefenen en toepassen van de leerstof. De nadruk wordt meer gelegd op de berekening dan op de uitkomst. Leerlingen hebben geleerd om procesgericht te denken en te kiezen uit verschillende stategieën om tot het juiste antwoord te komen. Dit geldt in de brugklas voor het vak wiskunde ook, de wiskundedocent wil inzicht krijgen in de denkwijze van de leerling.  Na dit jaar hebben de leerlingen de basis gelegd voor hun rekenwerk.   
 
Groep 8 is verder een jaar waarin veel extra activiteiten gepland staan. Naast bijvoorbeeld het kamp en de musical krijgt de leerling te maken met de keuze voor het vervolgonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt de Cito Eindtoets afgenomen. Deze toets is een leervorderingentoets: de toets meet wat de leerling in vergelijking met andere leerlingen in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De toets wordt afgenomen op drie opeenvolgende dagen. Na enkele weken ontvangt de school de uitslag. Deze toetsuitslag is niet allesbepalend voor het advies dat de school een leerling geeft. De schoolresultaten van de afgelopen jaren en het oordeel van de leerkracht over werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen bepalen het schooladvies. Wanneer de basisschool een schooladvies heeft gegeven kiezen ouders zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt of ze de leerling ook daadwerkelijk toelaat. Het advies van de basisschool speelt hier een belangrijke rol in.
 
De basisschool gaat leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. In acht jaar tijd hebben de leerlingen veel geleerd. Ze bezitten nu een heleboel kennis en vaardigheden. Toch is dit niet genoeg. Om leerlingen goed toegerust van school te laten gaan, besteedt de basisschool bewust aandacht aan het zelfstandig werken, plannen en organiseren van opdrachten. Leerlingen leren werken met dag- of weektaken, krijgen huiswerk en leren een agenda op een juiste manier te gebruiken.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 8 onder andere ook de vakken Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek.
 
Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl