Groep 4

 
Wat leren we allemaal in groep 4?
 
Nu de leerlingen het lezen en schrijven onder de knie beginnen te krijgen, zal er in groep 4 extra aandacht worden besteed aan het correct spellen van woorden. Vanaf groep 4 worden er strategieën aangeleerd om over het schrijven van woorden goed na te gaan denken. Een correcte spelling zorgt voor meer lees- en schrijfgemak.  Leerlingen leren dat ze zelf een grote rol hebben in het juist spellen van woorden. Wanneer ze ontdekken dat er verschillende strategieën zijn die helpen bij het correct spellen van woorden, ze daar houvast aan hebben. Verder laten de leerkrachten de leerlingen regelmatig zelf woorden nakijken, zodat leerlingen zich nog meer bewust worden van de spellingaanpak.
 
Op school zijn we de hele dag bezig met taal. Zelfs tijdens een rekenles is taal nodig om sommen te bespreken. En natuurlijk zijn er de taallessen zelf nog. In deze lessen worden verschillende taaloefeningen behandeld. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over synoniemen (blij-vrolijk), tegenstellingen (hoog-laag), trappen van vergelijking (leuk-leuker-leukst)  en figuurlijk taalgebruik (bv. "Ik krijg er een punthoofd van"/peperduur). Hoe meer leerlingen 'spelen' met taal, hoe meer ze de structuur gaan gebruiken. Er worden dan steeds minder fouten gemaakt bij het spreken en schrijven. 
 
In groep 4 krijgen de leerlingen weer te maken met een sterke uitbreiding van hun woordenschat. Het onthouden van woorden en hun betekenis kan geoefend worden door woorden aan elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door een woordweb. Een jurk, broek en trui zijn allenmaal voorbeelden van kledingstukken. Allemaal relaties die het geheugen van leerlingen helpen het woord te onthouden. We noemen deze vaardigheid ook wel associëren. Een grote woordenschat helpt leerlingen bij het lezen en begrijpen van teksten. Ook kan de uitleg in de klas beter begrepen worden en kunnen leerlingen gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen.
 
Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs. Als leerlingen niet begrijpen wat ze lezen, missen ze veel belangrijke informatie. Bij vrijwel alle vakken wordt er een beroep op het leesbegrip gedaan. Voorlezen is een goede voorbereiding op begrijpend lezen. In de lessen begrijpend lezen leren leerlingen hoe ze teksten moeten aanpakken. Doel van deze lessen is dat de leerling een stappenplan leert te gebruiken bij het lezen van teksten. Het toepassen van de stappen gebeurt niet alleen tijdens de begrijpend leeslessen maar ook op andere momenten waarop teksten gelezen worden, bijvoorbeeld tijdens lessen in de zaakvakken. Deze aanpak blijft de komende jaren terugkomen, zodat de leerling het stappenplan automatisch gaat toepassen bij het lezen van welke tekst dan ook.
 
In het begin van groep 4 wordt het doortellen t/m honderd en terugtellen vanaf honderd opnieuw geoefend. Leerlingen plaatsen getallen op de getallenlijn tot honderd of zetten getallen op volgorde van groot naar klein en andersom. Ook worden er sprongen gemaakt van bijvoorbeeld twee, vier of vijf. Zo worden de tafels al onbewust geoefend. In groep 4 rekenen de leerlingen met grotere getallen. Net als bij sommen met kleine getallen, leren de leerlingen de sommen met grotere getallen op verschillende manieren aan te pakken. Het leren rekenen over het tiental krijgt in deze groep veel aandacht. Hier worden vaste rekenstrategieën bij gebruikt. Ook worden de zogenaamde 'verhaaltjessommen' geoefend. Deze geven de leerkracht informatie over de vorderingen waar het gaat om inzicht bij het rekenen. De tafels worden aangeleerd door gelijke sprongen op de getallenlijn te maken. Hierbij ervaren leerlingen dat ze, bij het herhaald optellen van hetzelfde getal, eigenlijk met keersommen aan het werken zijn. Tijdens de projectlessen komen onderdelen als ruimtelijk inzicht, meetkunde, geld en de tijd aan de orde.
 
In groep 3 hebben de leerlingen alle letters leren schrijven, in groep 4 oefenen we vooral het schrijven van woordjes en zinnen. Bij dit oefenen schrijven hebben de leerlingen steun aan vier lijnen. In groep 3 stonden deze lijnen nog ver uit elkaar, nu zijn deze lijnen al wat smaller opgezet. Zo leren de leerlingen steeds kleiner te schrijven. Na verloop van tijd worden de lijnen ook minder scherp, zodat de leerlingen te slotte alleen nog de onderlijn overhouden als hulplijn. Het gaat bij de schrijfles niet alleen om de ontwikkeling van een leesbaar handschrift en het netjes schrijven tussen de lijnen. Er is ook veel aandacht voor de schrijfhouding, de ligging van het schrift en de pengreep. Een verkeerde pengreep kan de vloeiende beweging bij het schrijven belemmeren. Bovendien kan het tot verkramping en tempoverlies leiden.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven maken de leerlingen in groep 4 ook al kennis met de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl