Groep 2

Wat leren we allemaal in groep 2?

Net als in groep 1 wordt er in groep 2 ook thematisch gewerkt en wordt er onder andere door de dagritmekaarten aandacht besteed aan het ritme van de dag, de dagen van de week, de maanden en de seizoenen.
 
De kleuters in groep 2 doorzien al aardig de structuur van onze taal. Voor het leren lezen is het belangrijk dat kleuters goed kunnen luisteren naar de klanken en letters in een woord en weet hoe de letters eruit zien. In deze groep worden de kleuters auditief (door het horen) en visueel (door het zien) voorbereid op het leren lezen. Samen worden er naast het werken met de lettermuur ('letter per thema') activiteiten aangeboden waarbij de begin-, midden- en eindklank van woorden worden ontdekt. Ook worden er woordjes in stukjes 'gehakt' en worden er klanken samengevoegd tot een woord. Een andere oefening op het voorbereidend lezen is dat de kleuter een aantal plaatjes in een logische volgorde legt zodat er een verhaaltje ontstaat. Ook wordt er aandacht besteed aan het aanhouden van de goede leesrichting, van links naar rechts. De behoefte om te leren lezen, loopt bij kleuters vaak uiteen. Er zijn kleuters die al lezen en schrijven en er zullen kleuters zijn die hier nog weinig interesse in hebben. Om te voorkomen dat kleuters gaan achterlopen met het voorbereidend lezen, zal de leerkracht door oefening, toetsing en observatie het taalbewustzijn volgen en meten. Een rijk taalaanbod zorgt ervoor dat iedere kleuter voortdurend uitgedaagd wordt om te oefenen met letters en klanken.
Via kringactiviteiten, spel en thema's stimuleert de leerkracht de kleuters om passieve woorden (dit zijn woorden die herkent en begrepen worden maar misschien nog niet gebruikt bij het spreken) zelf actief te gaan gebruiken. Met al die nieuwe woorden worden steeds langere zinnen gemaakt.
 
Meetkunde is een onderdeel van het rekenen in groep 2 waarbij de kleuter de ruimte om zich heen begrijpt. Begrippen die veel aan de orde komen zijn: achter/voor, onder/boven, links/rechts, ver weg/dichtbij, etc. Andere onderdelen die bij rekenen aan de orde komen zijn: meten van lengte, inhoud en gewicht en het omgaan met geld. Het tellen en getalbegrip worden geoefend met cijfers t/m 20.
 
Het hele jaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van de grove motoriek. Door tijdens de gymles met een bal te spelen, leert de kleuter om te gooien en vangen en met zijn/haar ogen en handen samen te werken. Ook leert de kleuter huppelen, klauteren en zijn/haar evenwicht te bewaren. De ontwikkeling van de fijne motoriek is belangrijk om goed te kunnen leren schrijven. In eerste instantie maakt de kleuter nog veel bewegingen vanuit de schouder, bovenarm en elleboog. Later worden de bewegingen minder grof en komen de bewegingen meer vanuit de pols, met de vingers kan de kleuter steeds soepelere bewegingen maken.
 
Gedurende het jaar is het belangrijk om in groep 2 de balans op te maken of een kleuter echt klaar is voor groep 3. Middels de observatielijsten van Kijk volgt de leerkracht de ontwikkeling van elke individuele kleuter. Er wordt onder andere gekeken naar zijn spel, de mate van zelfstandigheid, hoe hij/zij omgaat met opdrachten en hoe zijn/haar concentratie is. Daarnaast worden er de Cito-toetsen afgenomen die vaardigheden meten zoals logisch denken, woordenschat en tellen. De observatielijsten van Kijk en de Cito-toetsen worden met de ouders besproken. Soms kan het voor een kleuter beter zijn om nog langer in groep 2 te blijven. Zelfs al is hij/zij er cognitief wel aan toe om in groep 3 te starten. Onzekerheid, faalangst of nog een wat onstabiele motoriek kunnen redenen zijn om te kiezen voor een kleuterverlenging. Om goed te kunnen functioneren in groep 3 moet een kleuter 'er echt klaar voor zijn'. Daarom is het belangrijk dat de ouders samen met school gezamenlijk goed kijken naar de ontwikkelingsbehoefte van hun kind. School heeft bij de overgang het laatste woord. Het standpunt van school wordt onderbouwd met de toets- en/of observatiegegevens.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl