Missie - Visie

 

"Ruimte voor ieders talent"
 
De Mussenberg is één van de scholen van Spolt. We starten met alle scholen vanuit een gezamenlijke missie/visie van waaruit de Mussenberg aan de slag gaat met de invulling van de missie/visie, passend bij de leerlingpopulatie op onze school.  
 
1. Inleiding

Spolt presenteert met trots het strategisch beleidsplan 2015-2019 'Ruimte voor ieders talent' .Dit plan is ontwikkeld met interne en externe stakeholders van SPOLT en is de opvolger van 'Goed voor onderwijs' de strategische koers 2010-2015.
De komende jaren geeft dit plan richting aan onze doelstellingen. Hoe die precies vorm krijgen, zal de toekomst uitwijzen. Het plan is ons vertrekpunt; uiteindelijk gaat het om onze daden. Wat wij dóen moet concreet zichtbaar zijn op de werkvloer; In het leven en leren van de kinderen. En om onze doelen en collectieve ambitie te realiseren is vooral de inzet en kwaliteit van onze medewerkers belangrijk.

Waardevolle inzichten:
We hebben ons een aantal vragen gesteld?! Hoe behouden we het goede? Waar willen we verbeteringen aanbrengen? Hoe kijken wij, maar ook onze omgeving naar het onderwijs en de toekomst? De samenleving kantelt. Traditionele ideeën en denkbeelden zijn aan het veranderen.
De samenleving, de economie en de machtsverhoudingen veranderen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, maar het is nog niet duidelijk waar het toe gaat leiden. Wij bevinden ons in een fase van verschuiven van waarden. Er ontstaat een zoektocht naar denken over en sturen van de nieuwe waarden. Ook het onderwijs doorloopt deze kanteling. SPOLT neemt met deze strategische koers daarin haar verantwoordelijkheid en wil haar ambitie waarmaken.
We hebben kritisch naar onszelf gekeken en de mening van anderen meegenomen in onze overwegingen. We hebben met ouders, keten- en kernpartners, leveranciers, leerkrachten, teamleiders, intern begeleiders, conciërges, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht gesproken.
 
Dialoog:
Onze koers en beleidsthema's zijn tot stand gekomen in dialoog met alle betrokkenen. De gesprekken zijn inspirerend en waardevol geweest en geven blijk van grote inzet en betrokkenheid. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in het nieuwe beleidsplan 4 strategische beleidsthema's te vermelden. Hieraan zijn onze doelen gekoppeld.
 
Verwachtingen:    
Spolt wil ambitie uitstralen. Wij vinden dat de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd recht hebben op uitstekend onderwijs. Wij willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De inzet van onze medewerkers is daarbij van groot belang.
Samen aan de slag met ieders talent.
 
Arno Gubbels.
Voorzitter College van Bestuur.

2. Spolt in het kort 
In Leudal en omgeving is Spolt een organisatie voor primair onderwijs. Spolt telt 14 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen variëren in omvang van 67 leerlingen tot 421 leerlingen.
 
Per 1 oktober 2014 telde Spolt ruim 2600 leerlingen.
Eind 2014 zijn 284 personeelsleden in dienst, in de verhouding 80% vrouw, 20% man . Het aantal Fte's bedraagt 196.
 
Toezicht en Bestuur;
Spolt werkt sinds 2005 met een code voor goed bestuur met een scheiding tussen toezicht en bestuur. De raad van Toezicht bestaat uit 5 personen. Het bestuur bestaat uit één bestuurder, die ondersteund wordt door 7 directeuren met bovenschoolse taken en één secretaresse.
 
Samenwerking:
Spolt participeert sinds 2014 - samen met 13 overige besturen -  in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg. Dit samenwerkingsverband voert overleg en bepaalt beleid over Passend Onderwijs. Het Samenwerkingsverband helpt scholen hun zorg aan leerlingen vorm te geven, in en om de school.
Spolt is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente in het lokale beleid voor primair onderwijs, waarin jeugdzorg en voor-en vroegschoolse educatie belangrijke onderwerpen zijn.
Daarnaast is Spolt een belangrijke partner in de zogeheten Brede Scholen, waarbij diverse instellingen verenigd zijn in één gebouw. Deze samenwerking verbeteren onderwijs, kinderopvang, bibliotheek de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders- op school, in het gezin en in de vrije tijd. Hierdoor levert de school een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie.

3. Missie en Visie
Missie: Waarom bestaan wij ?
Onze missie komt tot uiting in het motto:
                                                            "Ruimte voor ieders talent"
Spolt bestaat uit 15 authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.
De SPOLT scholen hebben de ambitie deze talenten bij kinderen aan te spreken door naast taal en rekenen en de kernvakken ook de competenties samenwerken, creativiteit, Ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch en sociale en culturele vaardigheden van belang te achten. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21e eeuw.
De persoonsgerichte ontwikkeling van kinderen naar leren, leven en werken staan centraal.
Wij spreken de ambitie uit een onderwijsorganisatie te zijn die deze verwachtingen waarmaakt. Dat doen wij naar kinderen, maar ook naar onszelf. Iedereen heeft talenten.
 
Visie: Waarheen gaan wij?                                                                                                                                           
Uitdagend en toekomstgericht leren voor optimale ontplooiingskansen.
 
In 2019 is Spolt een professionele leergemeenschap die het vertrouwen van de belanghebbenden heeft.
Spolt realiseert een ononderbroken lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 2 tot 14 jaar in samenwerking met voor- en vroegschoolse educatie en het voortgezet onderwijs.
Om hier te komen zijn onder andere de volgende aspecten van belang;
 • Denken in mogelijkheden
 • Talentontwikkeling
 • Verbinding in het dorp 
 • Een lerende cultuur
Een transitie is nodig en SPOLT kiest voor een inspirerend vergezicht, waarin wij al het goede van ons onderwijs verbinden met de nieuwe inzichten uit de 21e eeuw. Wij stellen doelen en zijn vastberaden om met een ondernemende houding onze strategische koers te verwezenlijken.
Wij stellen onszelf als opdracht om de kinderen van 'nu' voor te bereiden op de maatschappij van de 'toekomst'. De basis voor deze toekomst krijgt inhoud in de maatschappij van nu. Wij zijn gericht op de toekomst en houden contact met de huidige maatschappelijke, economische samenleving en omgangsvormen.

4. Kernwaarden: Waarvoor staan wij ? 
Iedere dag opnieuw - van bestuursbureau tot groepslokaal - willen we onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen aan de hand van onze kernwaarden. Samen met onze missie en visie maken de kernwaarden SPOLT tot een betekenisvol geheel.
 
Inspireren - de bron voor talentontwikkeling
Uitdagend en toekomstgericht leren met  enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en eigentijdse onderwijstoepassingen. SPOLT wil een onderwijsorganisatie zijn die meer doet dan het geven van onderwijs. We weten wat er in de wereld gebeurt, spelen daar pro-actief op in en dagen de kinderen uit zich voortdurend te ontwikkelen met de focus op kwaliteit.
 
Verbinden - de ontdektocht naar samenwerking
Betrokkenheid en verbondenheid met kinderen, ouders, kern- en ketenpartners, bedrijven en instellingen.
We staan midden in de samenleving en staan open voor wensen van leerlingen, ouders en partners.
Verbinden is: mensen zien en werkelijk contact maken. We kiezen voor verbindend leiderschap op alle niveaus; actief betrokken bij schoolontwikkeling en besluitvormingsprocessen. We gaan de dialoog aan met de omgeving.
 
Ondernemen - de houding naar optimale ontplooiingskansen
Initiatiefrijk nieuwe wegen inslaan om met een onderzoekende houding te ontdekken en te ontwikkelen.
SPOLT zoekt continue naar mogelijkheden haar werk te verbeteren en meer af te stemmen op de individuele behoefte.
We hechten waarde aan creativiteit en het vermogen van onze medewerkers om nieuwe wegen te bewandelen. We tonen initiatief en hebben een onderzoekende houding.

5. Trends en ontwikkelingen
Voor een organisatie als Spolt, die midden in de samenleving staat, zijn bijna alle maatschappelijke ontwikkelingen relevant. Veranderingen in de samenleving - technologisch, politiek, sociaal, demografisch- en bij belangrijke samenwerkingspartners hebben invloed op ons werk.
 
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren zijn de afspraken die voortvloeien uit het Nationaal Onderwijsakkoord van eind 2013.
De afspraken betreffen onder andere:
 • De verdere invoering van opbrengstgericht werken
 • Goed presterende scholen met aandacht voor excellentie
 • Versterken van bekwaamheid en professionele ontwikkeling van Leraren, schoolleiders en schoolbesturen
 • De ontwikkeling van een lerende, professionele cultuur
 • Het betrekken van ouders bij de vorderingen van hun kind
 • Aandacht voor de 21e eeuws vaardigheden, zoals verwoord in onze missie.
Passend Onderwijs
Belangrijk is ook de komst van Passend Onderwijs: leraren worden nog beter opgeleid om te leren omgaan met verschillen tussen leerlingen in de groep, waardoor zij in de klas - en niet daarbuiten - ondersteuning krijgen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de zorgplicht van het bestuur en het ondersteuningsprofiel van de school, zodat elk kind onderwijs krijgt, dat afgestemd is op zijn/haar behoefte.

Bekwaamheid Leraar
Waar het gaat om de bekwaamheid van de leraar, wordt de lat hoog gelegd. De leraar is immers de motor van de onderwijskwaliteit. We gaan aan de slag om samen te groeien en daardoor de professionele en lerende cultuur te versterken. Dit geldt ook voor technische vaardigheden en mediawijsheid om op de juiste wijze te kunnen inspelen op toenemende digitalisering en sociale media in de klas. Hier ligt een belangrijke opdracht voor SPOLT: inspanningen zijn nodig om de onderwijskwaliteit duurzaam te versterken. Dit is een belangrijke opgave de komende jaren.

Actieve rol ouders
Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan de school toe. Alleen al daarom is investeren in een goed contact tussen ouders en school voor ons belangrijk. Educatief partnerschap begint met het verhelderen van wederzijdse verwachtingen: wie doet wat en wie is verantwoordelijk? Directeuren en leerkrachten investeren in goede communicatie en informatie met ouders over het leren, werken en leven van hun kind op school.

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
Het onderwijs verandert door nieuwe technologie, ICT en sociale media. Kinderen van nu leren op een andere manier dan vroeger. De leerkrachtvaardigheden moeten inspelen op onderwijsbehoeften van het lerende kind in de 21e eeuw.
Het onderwijs heeft als opdracht kinderen te leren hiermee op een verstandige manier om te gaan, door hen zowel mediawijsheid als ICT-geletterdheid bij te brengen. ICT en sociale media bieden nieuwe mogelijkheden om het partnerschap met ouders te versterken.
Maatschappelijke verwachtingen
Sinds de jaren negentig heeft de maatschappelijke verandering invloed op scholen. Denk aan zaken als nieuwe media, burgerschapsvorming, de multiculturele samenleving, een sluitend onderwijsaanbod voor zorgleerlingen en zorg voor veiligheid en gezond gedrag. De SPOLT-scholen moeten door de toename van maatschappelijke taken en verwachtingen keuzes maken en daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
te bezit aan de school toe. Alleen al daarom is investeren in een goed contact tussen ouders en school voor ons belangrijk. Educatief partnerschap begint met het verhelderen van wederzijdse verwachtingen: wie doet wat en wie is verantwoordelijk? Directeuren en leerkrachten investeren in goede communicatie en informatie met ouders over het leren, werken en leven van hun kind op school.maken en daarin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Flyer SPOLT-inlegvel de Mussenberg kunt u hier inzien: