Inspectie en Vertrouwensinspecteur

A: Inspectie van het onderwijs 

De Onderwijsinspectie schreef in juli 2o22: ‘SPOLT is een open, transparante en professionele onderwijsorganisatie. Het bestuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor het organiseren van onderwijs op orde zijn. SPOLT staat voor ‘ontwikkelingsgericht’ onderwijs en ononderbroken leren en ontwikkelen. Het bestuur stelt zich dienend op naar de organisatie en vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en zich daarover te verantwoorden. Het in gezamenlijkheid opgestelde strategisch beleidsplan geeft de kaders aan waarbinnen de scholen de ruimte hebben om hun eigen beleid te bepalen. Die kaders zien we terug in de schoolplannen. Het bestuur heeft goed zicht op de (basis)kwaliteit van de scholen en grijpt in als de kwaliteit van scholen achter dreigt te blijven. Binnen de organisatie zet het bestuur in op een cultuur van verbinding, gezamenlijkheid en dialoog. 

 

Zie voor publicaties m.b.t. toezicht van de inspectie en schoolrapporten: www.onderwijsinspectie.nl 

Onze inspecteur van het onderwijs is mevrouw drs. W.L.M. van Montfoort. 

 

B: Vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs 

De inspectie van het onderwijs heeft een aantal vertrouwensinspecteurs aangewezen. 

Ze adviseren en ondersteunen bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Het centrale meldpunt is ook bedoeld voor signalen over discriminatie, fundamentalisme en extremisme. Leerlingen, leerkrachten en ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. 

 

Het meldpunt is telefonisch te bereiken onder nummer 0900 – 1113111.